ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Jármű átírása
Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

Ki veheti igénybe?

Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

A korábbi tulajdonos a bejelentést megteheti a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával vagy postai megküldésével a változástól számított 8 napon belül.
Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül.

Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat alapján az eladás bejelentésének tényét és időpontját a nyilvántartásban rögzíti. Ha a jármű új tulajdonosa bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a járművet a hatóság kivonja a forgalomból.

Eljárás tárgya:

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.

Külföldről nem kezdeményezhető a jármű átírása.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a korábbi tulajdonos a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül teheti meg elektronikusan.

Az új tulajdonos részéről történő gépjármű átírás teljeskörű elektronikus ügyintézésére nincs lehetőség.

Szükséges dokumentumok:

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell:

 • a hatályos jogszabályoknak megfelelő mintaokirat (A letölthető okirat alkalmazása nem kötelező, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bármely okirat alkalmas a jármű tulajdonjogában bekövetkező változás nyilvántartásba vételéhez.);

 • a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt;

 • a jármű korábban kiadott törzskönyvét (amennyiben kiadásra került);

 • a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható - érvényes műszaki vizsga nélkül is nyilvántartásba vehető a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, és a törzskönyv kiadható, forgalmi engedélyt az új tulajdonos-üzembentartó csak később, érvényes műszaki vizsga birtokában kaphat (A műszaki vizsga hiánya tehát nem akadálya a tulajdonjog változás nyilvántartásba vételének);

 • ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást és a régi rendszámtáblákat.

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez be kell mutatni:

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállásáról szóló igazoló eszközt;

 • a 60 napnál nem régebben elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot;

 • a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) és a lakcímkártyát (ha van);

 • vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást

 • (készpénzátutalási megbízást – csekket – az okmányirodában adnak ki, melyre az adóazonosító jelet illetve az adószámot fel kell vezetni).

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata;

 • közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata;

 • eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás);

 • az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van).

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

 • teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Ügyintézési határidő:

A tulajdonjogban történő változás nyilvántartásba vétele fő szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során.


Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu