ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Átmeneti forgalomból kivonás
A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem okmányirodához érkezése napjától számított tíz év, ezt követően a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.

Ki veheti igénybe?

Jármű forgalomból átmeneti időszakra történő kivonását kezdeményezheti:

 • a jármű tulajdonosa;

 • a tulajdonos meghatalmazottja.

Eljárás tárgya:

A forgalomból átmeneti időszakra történő kivonás bármelyik okmányirodában kérelmezhető személyesen.
Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.
Átmeneti időtartamra történő kivonás:

 • a járműnyilvántartásban rögzítésre kerül;

 • a hatóság a rendszámtáblát (rendszámtáblákat) visszavonja;

 • a hatóság a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve visszaadja.

A jármű külföldre értékesítése vagy tartós külföldi letelepedés esetén a külföldi hatóság nyilvántartásba vételi eljárásának alapja az érvénytelenített magyar forgalmi engedély.
A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem okmányirodához érkezése napjától számított tíz év, ezt követően a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni. A tíz év alatt a jármű ismételt forgalomba helyezése kezdeményezhető a feltételek teljesítése esetén.
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Szükséges dokumentumok:

Az átmeneti kivonást szóban vagy írásban kell kérelmezni.
Ügyintézéskor igazolni kell az eljárási jogosultságot.
A kérelemhez csatolni kell:

 • a jármű rendszámtábláit (tábláját), kivéve az eltulajdonítás esetét.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél);

 • a lakcímkártyát, ha kiállításra került;

 • a kivonási okot igazoló okiratot;

  • jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentést, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozatot;

  • a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélyét;

  • a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló iratot;

  • a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolását;

 • a jármű törzskönyvét; a jármű forgalmi engedélyét; az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata;

 • közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata;

 • eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás);

 • az ügyben eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája.

Képviseleti eljárás esetén csatolni kell:

 • a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Ügyintézési határidő:

Az eljárás határideje fő szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik a forgalomból kivonás az okmányirodai ügyintézés során.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu