ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Ideiglenes forgalomból kivonás
Az ideiglenes kivonás tartama alatt a járművel a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

Ki veheti igénybe?

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását kezdeményezheti:

 • a jármű üzembentartója vagy az ő meghatalmazottja;

 • a törzskönyv jogosítottja (pl. a tulajdonos, a pénzintézet, a zálogjog jogosultja) illetve ezek képviselője/meghatalmazottja.

Eljárás tárgya:

Az ideiglenes forgalomból kivonás bármelyik okmányirodában kérelmezhető személyesen.
Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.
A forgalomból történő ideiglenes kivonás:

 • a nyilvántartásban rögzítésre kerül;

 • a hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába – amennyiben az a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll – bejegyzi az ideiglenes kivonás tényét, majd ezt követően az okmányt a kérelmezőnek visszaadja;

 • a rendszámtáblát (rendszámtáblákat) nem kell leadni az okmányirodában.

Az ideiglenes kivonás tartama alatt a járművel a közúti forgalomban nem lehet részt venni.
A kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű automatikusan forgalomba helyezésre kerül, és a közúti forgalomban részt vehet, ha a jármű a fogalomban tartás egyéb feltételeinek megfelel.
Ha a kivonás időtartamának lejárata előtt a járművel ismételten részt kívánnak venni a közúti forgalomban, az üzembentartónak az ismételt forgalomba helyezést az okmányirodában díj fizetése ellenében kezdeményeznie kell.
A gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása, annak meghosszabbítása, valamint a forgalomból ideiglenesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül intézhető elektronikusan.
Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Szükséges dokumentumok:

Az ideiglenes kivonást szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelemben meg kell adni az ideiglenes kivonás időtartamát.
Ügyintézéskor igazolni kell az eljárási jogosultságot.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél);

 • a lakcímkártyát, ha kiállításra került;

 • a jármű forgalmi engedélyét;

 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata;

 • közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata;

 • eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás);

 • az ügyben eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája.

Képviseleti eljárás esetén csatolni kell:

 • a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Ügyintézési határidő:

Az üzembentartó kérelmére induló eljárás határideje fő szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik a forgalomból kivonás az okmányirodai ügyintézés során.A törzskönyv jogosítottja által kezdeményezett eljárás esetén az eljáró okmányiroda határozattal vonja ki a járművet a forgalomból.

A kivonás időtartamának kezdő napja a határozat jogerőre emelkedésének napja. A határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a jármű üzembentartója köteles a kivonás tényének bejegyzése céljából a jármű forgalmi engedélyét az eljáró okmányirodában bemutatni. A forgalmi engedély bemutatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása nem akadályozza meg a jármű forgalomból történő kivonását.


Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu