ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Közlekedés > A jármű forgalomba helyezése, kivonása > Használt jármű forgalomba helyezése
Használt jármű forgalomba helyezése
Használt jármű forgalomba helyezése bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak) kezdeményezhető.

Ki veheti igénybe?

Használt járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha:

 • a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták;

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták;

 • a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte;

 • a jármű üzembentartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel);

 • harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű származásellenőrzése, illetve a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a járműhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta;

 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott

  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy

  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.

Ezen okmányok hiánya esetén a jármű származás ellenőrzését és eredetiség vizsgálatát el kell végezni.
A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha az ügyfél bemutatta:

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot;

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást;

 • a Műszaki Adatlapot.

Eljárás tárgya:

Használt jármű forgalomba helyezése bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak) kezdeményezhető. Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal állítja elő az ügyintézés folyamán elektronikus úton.
A külföldön nyilvántartott jármű esetében a tulajdonjog megszerzésétől, illetőleg a jármű behozatalától számított 30 napon belül kezdeményeznie kell a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételt, illetve magyarországi forgalomba helyezést.
Forgalomba helyezést megelőzően a jármű származásellenőrzését , majd azt követően a jármű előzetes eredetiségvizsgálatát el kell végezni:

 • a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt;

 • ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során

  • nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, vagy

  • a harmonizált forgalmi engedély

   • I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy

   • I. részből áll, de az nem az eredeti okmány. 

Az EGT államból behozott használt jármű magyarországi forgalomba helyezését csak abban az esetben lehet kérelmezni - függetlenül attól, hogy a harmonizált forgalmi engedély hány részből áll - ha rendelkezésre áll a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példánya. Amennyiben nem áll rendelkezésre a harmonizált forgalmi engedély I. része eredetben az eljáró közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomba helyezését megtagadja.

Szükséges dokumentumok:

Származásellenőrzésre kötelezett, használt jármű esetén a származás-ellenőrzés során be kell mutatni

 • a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását;

 • a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit;

 • a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

A származás-ellenőrzésre kötelezett járművek forgalomba helyezése során, a kérelemhez csatolni kell

 • a harmadik országból származó jármű esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély éstörzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, és a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra;

 • az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetén.

Származásellenőrzésre nem kötelezett, EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során csatolni kell

 • a származó tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra;

 • a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rendszámtábla érvényesítő címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat;

 • a Műszaki Adatlapot;

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

Külföldről (EGT vagy harmadik ország) származó járművek forgalomba helyezésére irányuló kérelemhez be kell mutatni

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást;

 • a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt;

 • a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot;

 • ügyfél-azonosító okmányt.

A regisztrációs adóigazolás megszűnésével annak bemutatása már nem szükséges, azonban a szükséges fejlesztések megtörténtéig az ellenőrzés lefolytatása érdekében az ügyfélnek a határozat számát és a határozat keltét az eljáró hatóság tudomására kell hoznia;
Természetes személy esetén:

 • az ügyfél, személyazonosságát igazoló okmány és lakcímkártya (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél);

 • képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány és meghatalmazás.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén

 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolat;

 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat;

 • az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van);

 • a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

Ügyintézési határidő:

A határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra a közlekedési igazgatási hatóság azonnal kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártására, és forgalomba helyezi a járművet.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu